Two names of two --s (2)

Two butterflies *1

 

*1 niwa no chou